Burapha University
   
     


SCHOLARSHIPS

EVENTS/ CONFERENCES

ANNOUNCEMENTS

DOWNLOAD

Asia


Title
Application Deadline
Download

ทุนการศึกษารัฐบาลจีน เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ Guizhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน urgent

รัฐบาลจีนมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท หรือเอก ณ Guizhou University สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางภาษาจีน จะต้องเรียนภาษา เป็นเวลา 1 ปีก่อนเริ่มศึกษาตามหลักสูตร (ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี)

ทุนครอบคลุม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนนักศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าหนังสือเรียน ที่พักในมหาวิทยาลัย เงินสนับสนุนการดำรงชีพ (ปริญญาโท 3000 หยวน/ เดือน และปริญญาเอก 3500 หยวน/เดือน) และประกันสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารให้ Download และสมัครตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org และพิมพ์ใบสมัคร
2. แนบเอกสารสมัคร ประกอบด้วย
2.1 สำเนาหนังสือเดินทาง
2.2
สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
2.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน
2.4 แผนการเรียนหรือโครงร่างการวิจัย (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
2.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน
2.6 ผลการตรวจสุขภาพ (ภาษาอังกฤษ) ตามฟอร์ม www.csc.edu.ac/laihua/dlen.aspx
2.7 ผลสอบภาษาจีน HSK หรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่มีสัญชาติจีน
2. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ กรณีผู้หญิง ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
3. ไม่เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาจีน
4. จบปริญญาตรี สมัครปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี
5. จบปริญญาโท สมัครปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี

โปรดส่งเอกสารสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 (ไม่รับเอกสาร หากพ้นกำหนด)

Contact Information: งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
Tel : 038102941-42
Email: pornthipc@buu.ac.th


31-Mar-15
Download

โครงการ JEJU 2015 Fall Exchange Students Program new

Jeju National University สาธารณรัฐเกาหลี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยใน Fall Semester ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้สมัครจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี และมีความสนใจเกี่ยวกับเกาหลี

เอกสารสมัคร
1. ใบสมัคร
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง
3. ใบรับรองสถานภาพนิสิต
4. แผนการเรียน ขนาด 1 A4
5. สำเนาหนังสือเดินทาง
6. รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 cm จำนวน 6 รูป

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้จากเอกสารให้ Download หรือ www.jejunu.ac.kr

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 (ไม่รับเอกสาร หากพ้นกำหนด)

Contact Information: Ji Hyojung, JNU
Tel : +82647548242
Fax: +82647020563
Email: patriot07@jejunu.ac.kr


10-Jun-15
Download

ทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและเอก ภายใต้โครงการ China-AUN Scholarship ประจำปีการศึกษา 2558/2559 new

สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เปิดรับผู้สมัครรับทุนจากประเทศสมาชิก ASEAN เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทและเอก ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกระทรวงการศึกษา รัฐบาลจีน

ทุนครอบคลุม ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย การฝึกงานและเอกสารประกอบการเรียน ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายรายเดือน เงินสนับสนุนการตั้งถิ่นฐาน ค่าเดินทางระหว่างเมือง ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.camouschina.org โปรดส่งเอกสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 8 เมษายน 2558 (ไม่รับเอกสาร หากพ้นกำหนดนี้) หรือหากพ้นกำหนดนัี้ ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารสมัครไปยัง AUN ได้ด้วยตนเอง

Contact Information: Ms. Pasita Marukee, AUN
Tel : 022153640 ext 102
Fax: 022158808
Email: aun.pasita@gmail.com


10-Apr-15
Download

ทุนการศึกษาปริญญาโทและเอก ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

NPUST จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. Higher Education Scholarship Program สมัครได้ถึง 16 มีนาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xltem=12505&CtNode=30316&mp=2
2. NPUST Scholarship สมัครได้ถึง 30 เมษายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม http://oia.npust.edu.tw/en/international_scholarship

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารข้อมูลและใบสมัครได้จาก www.mua.go.th หัวข้อ แวดวงการศึกษา และสมัครได้โดยตรงที่ Prof. Philip T. Cheng

Contact Information: Prof. Philip T. Cheng
E-mail: cheng.tachih@gmail.com


30-Apr-15
Download

โครงการ 2015 Inha Summer School

Inha University กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2015 Inha Summer School ที่ Inha University สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2558 จนถึง 14 สิงหาคม 2558 นักศึกษาจะได้รับโอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านการศึกษาและทักษะประสบการณ์ชีวิต

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://summer.inha.ac.kr

Contact Information: International Center, Inha University, Korea
Email: inhasummer@inha.ac.kr
Website: http://eng.inha.ac.kr


8-May-15
Download

Notes: More details, please see as the documents for download.

 

   
Please take a look
Take a lookIntroduction to study aboard Click
Take a lookPlease read and understand the detail of scholarship by yourself before application for your advantages. When you would like to know more, please contact us at the International Relations Office, or email at pornthipc@buu.ac.th

Helpful Links
Click to visit Burapha University
Click to visit Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
Click to visit Office of the Higher Education Commission
Click to visit Thailand International Development Cooperation Agency
Click to visit ASEAN University Networks
     
169 Long-haad Bang Saen Rd., Saen-sook, Mueang, Chon Buri 20131, THAILAND